Задължения

Задължения на учениците

Чл. 107. Учениците имат следните задължения:
1.да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2.да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
3.да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
4.да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището;
5.да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
6.да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7.да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8.да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
9.да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10.да спазват правилника за дейността на училището;
11.да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
12.да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
13.да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
14.да   опазва   материално-техническата   база   и   чистотата   на територията   на училището. Когато увреди училищно имущество да го възстанови в срок до 5 дни или да заплати цената по възстановяването му. 
при изгубване или при установяване на негодност на употреба на учебниците за следващата година, ученикът (неговите родители, настойници) е длъжен за възстанови стойността му
15.при преместване в друго училище по време на учебната година ученикът и неговите родители са длъжни да върнат взетите учебници и помагала на класния ръководител
16.да не употребява неприличен, вулгарен или заплашителен език на територията на училището, което представлява основание за дисциплинарни действия.
17.да не дава невярна информация на преподавателите, укрива и фалшифицира училищни, служебни и лични документи
19.да не присвоява училищна или чужда собственост със или без прилагането на сила, насилие или заплаха. Прояви от този род се считат за особено тежки дисциплинарни нарушения.
20.да не  уврежда умишлено училищна собственост, библиотечни книги и учебници или оборудване. Той  е материално отговорен за нанесените щети като ги възстановява или заплаща в петорен размер в определен от директора срок, а също така подлежи на дисциплинарни действия Когато не е установен прекият извършител на повредата, възстановяването на щетата се поема от целия клас.
21. да идва в училище 15 минути преди започване на учебните занятия; Да влиза в клас след биенето на първия звънец и до идването на учителя да подготви необходимите за часа пособия
22. дежурният ученик е длъжен да почиства дъската преди и по време на часа; да информира учителя за отсъстващи ученици; да помага на учителя при провеждането и организацията на учебната работа; да отговаря за хигиената и нанесените материални щети в класната стая и кабинетите. При констатиране на подобно нарушение е длъжен веднага да уведоми класния ръководител.
23.да представи в срок от три дни оправдателен документ след отсъствие
24.в часа по ФВС ученикът да бъде със спортен екип и спортни обувки. В противен случай часът се счита за неприсъствен и в дневника се вписва неизвинено отсъствие;
25.да се запознае с инструктажа за безопасност в часовете по физическо възпитание и спорт, информационни технологии ,бит и технологии и да го изпълнява. В началото на учебната година срещу подпис удостоверява, че е запознат и е длъжен да спазва  правилата за безопасност в часовете по физическо възпитание и спорт, информационни технологии , бит и технологии.
26.да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;
27.да се явява пред Педагогическия съвет, комисията за превенция на противообществени прояви или училищното настоятелство винаги, когато е повикан;
28.след завършване на учебните занятия  и извънкласните форми да напусне района на училището.
         29.при обявени общоучилищни мероприятия (екскурзии, чествания и други) да изпълнява указанията на класния ръководител или други учители, както и на ръководството на училището
         30.при посещения на културни институти или на обществени места, при пътуване с обществен транспорт да съблюдават общоприетия ред, пазейки авторитета и името на училището;
 Чл.108. (1) Поведение по време на учебен час:
1.Когато учителят влиза в час, учениците стават и го поздравяват. По този начин поздравяват и всеки възрастен, влязъл в часа.
2.По време на час не се шуми, не се отвлича вниманието с разговори и игри, които не са свързани с пряката урочна работа.
3. Ако ученикът иска да зададе въпрос или да отговори на  въпрос, то той вдига ръка.
4.Ако по време на час на ученикът му се наложи да излезе, то той задължително иска разрешение от учителя.
5.Ученикът не стои в час с шапка или качулка.
6.Носи и представя ученическата си книжка при поискване от учителя.
Чл.109 (1) Поведение по време на междучасие:
1.Учениците могат да се придвижват свободно из цялата сграда, с изключение на местата, забранени с цел осигуряване на тяхната безопасност.
2.Да не тичат,  блъскат и бутат, да хвърлят предмети из класните стаи и коридорите на училището.
3.По време на междучасие на учениците се забранява да напускат територията на училището без разрешението на класния ръководител.
4.По време на междучасие на учениците се забранява тичат по стълбите, да сядат и да се пързалят по первазите, да се надвесват над первазите и през прозорците.
5.По време на междучасие на учениците се забранява да пускат силно музика, дразнеща останалите около тях.
  6.Не се допускат ученици със закуски в час.
Чл.110 (1)Поведение в павилиона:
1.Закуски се купуват до биенето на първия звънец.
2.Учениците се подчиняват на изискванията на дежурния учител.
3.Да се хранят  само на определените за целта места.
4.Почистват след себе си, хвърлят отпадъците само в кошчетата за боклук.
5.Забранява се присвояването или харченето на пари на друго дете.

Където има права - има и задължения.