Права

uchenici
 Чл. 106. Учениците имат следните права:
       1.да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
       2.да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
       3.да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове /СИП/;
       4.да получават библиотечно-информационно обслужване;
       5.да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
       6.да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
       7.да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
        8.да участват в проектни дейности;
        9.да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове/СИП/;
      10.да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
        11.да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
 
Поощряване и награждаване
Чл.111 (1) За отличен успех, за високи постижения в дадена научна дисциплина, за успешно представяне на състезания, конкурси и олимпиади учениците получават морални и материални награди:
         (2) Наградите се присъждат от ПС по предложение на класния ръководител, административното ръководство или УН.
                 (3)Директорът  може да изпраща поздравителен адрес  до родителите за достойни прояви на техните деца.

Права на учениците