Индекс документи

Индекс на документите

Търси по ключова дума

1. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2. НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

3. НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

  • Дата, място, начален час на изпита,  срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите в процеса на обучение (приравнителни, за срочна, за годишна оценка ….)
  • Дата, място, начален час на изпита за проверка на способностите за участие в приема.

4. НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

5. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Защита на личните данни

ДОКУМЕНТИ 2021/2022

Административни услуги

Наредба за разходите по предоставяне на обществена информация